สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2562
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร  จังหวัด สงขลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2562
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอตง  จังหวัด กระบี่
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับภาค ปี 2562
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่  จังหวัด ศรีสะเกษ
ภาคกลาง
ภาคใต้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับภาค ปี 2562
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองฮี  จังหวัด นครพนม
ภาคกลาง
ภาคใต้
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ ปี 2562
เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 2
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัด สุโขทัย
เขตสุขภาพที่ 3
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่  จังหวัด ศรีสะเกษ
เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 12
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ ปี 2562
เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 3
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองฮี  จังหวัด นครพนม
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 12