สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2561
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ  จังหวัด อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2561
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับภาค ปี 2561
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับภาค ปี 2561
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนน้อย ตำบลบุ่งหวาย  จังหวัด อุบลราชธานี
ภาคกลาง
ภาคใต้
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ ปี 2561
เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 3
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก  จังหวัด นครพนม
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 12
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ ปี 2561
เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 3
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 12