สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2560
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง  จังหวัด ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2560
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับภาค ปี 2560
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่  จังหวัด นครราชสีมา
ภาคกลาง
ภาคใต้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับภาค ปี 2560
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ ปี 2560
เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 3
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 12
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ ปี 2560
เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 3
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 12