สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2559
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2559
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับภาค ปี 2559
ภาคเหนือ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงแสน  จังหวัด เชียงราย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับภาค ปี 2559
ภาคเหนือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  จังหวัด สุโขทัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ ปี 2559
เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 3
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 12
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ ปี 2559
เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 3
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 12