บุคลากรทั้งหมด(ในระบบ)

14755

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ(สสอ.)

878   แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

9779   แห่ง

เข้าใช้งานแล้ว(หน่วย)

3011  แห่ง (28.25%)

 Last: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองหงษ์ ตำบลเมืองหงษ์

ประเภทบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ (มีข้อมูลในระบบ)
ประเภท จำนวน ร้อยละ
ข้าราชการ 8462 57.35
พนักงานราชการ 201 1.36
ลูกจ้างประจำ 78 0.53
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4061 27.52
ลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป (รายเดือน)(สายวิชาชีพ) 769 5.21
ลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป (รายเดือน) สายสนับสนุน 703 4.76
ลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป (รายคาบ) สายสนับสนุน 333 2.26
ลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป (เฉพาะกิจ) 145 0.98
รวมทั้งหมด 14755 100
  กลาง  

1131

  อิสาน  

11684

  เหนือ  

1249

  ใต้  

677

รายการแจ้งข่าว

Bob Doe's avatar
20 min
pending
Phil Doe's avatar
2 days ago
online
Alexa Doe's avatar
3 days ago
approved

จำนวนบุคลากรแบ่งตามเขตสุขภาพ